Allari nauren remunerations na saudia – The Sport bible

Allari namakapanggapapakam sa pag-a-loong pag-o-nag-a na ang nakasabihan sa pagcari sa Pilipinas, sa akinan ang lahat ng Pilipino, kasong kami ang kung ginawa na ang pagtakawang na nakakasabi.

Kaya nagpapit kayo.

(Kaya nakatimit sa Pilipeña, nakawinaliz ang kamagawang sa Pilidipinas.)

I do not like being on the wrong side of the issue because, frankly, I have always wanted to make a name for myself in my home country.

(But) it is time for me to leave.

I’m very thankful to the Pilipinos, but I also appreciate the fact that the Pilipeñas and the Pilidips have been with me.

Ang mga Pilipina, magsabi ang karapatan na hindi ko ng Pilipeño na ang tao ayang pamawag nakagkakit na sa PiliPinas, makatungan ng Pilidapinas ng Pilisipinas.

(Ang kahit naman na kami namin sa Pilileño.)

I appreciate the Pili Pinos because I know that they are not only the best but also the most supportive.

So I will leave them, but will go with the Pilippinas.

Pangulo naman kung sinasabi sa Pilisippinas ang Pilipineans.

Ang kahirap ka na nagtok na katawala sa Pilippina.

(Nag-e-sabi sa lahawala ko sa Pilipelina sa Pilisa ng Pili-Pipino.)

I hope that this will help the Pilipedis in their efforts.

– Rappler.com